Studentski krediti – kako do njih i kako se vraćaju?

Početak studija je iz mnogo razloga jedan od najvažnijih perioda u životu mladih, sa jedne strane sjajna mogućnost da se osamostalimo, možda počnemo život u studentskom domu, istražujemo novi grad, upoznajemo nove ljude, pronalazimo mesta sa najjeftinijim pivom... Međutim, ni to najjeftinije nije besplatno. I kada to shvatimo počinjemo da pronalazimo mogućnosti da dođemo do zarade koja bi bila dovoljna da pokrije naše studentske troškove. Pored poslova preko zadruga, Ministarstvo prosvete nudi još jednu mogućnost koja predstavlja veliku olakšicu za mnogo studenata – studentski krediti i stipendije.

Stipendija je svakako prvi izbor, prvenstveno zbog toga što sa sigurnošću znamo da nećemo biti u obavezi da novac vraćamo nakon studija, međutim brucoši na nju nemaju pravo, a takođe je često i prosek problem, pa na kraju prve godine mnogi od nas, malo manje ambiciozni i uvereni u uspeh, shvatimo da nismo blizu željenog proseka preko 9,00 i tada se kao jedina mogućnost javlja studentski kredit.

Kako do kredita?

Konkurs za dobijanje studentskih kredita raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a rok za prijavljivanje je od 1. do 31. oktobra svake kalendarske godine.

Obrazac za konkurisanje za studentski kredit (kao i za studentsku stipendiju) kupuje se u knjižari „Prosvetni pregled“ u Dečanskoj ulici.

Potrebna dokumenta su:

  • Prijava (Obrazac br. 1)
  • Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija (Obrazac br. 2)
  • Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period januar-jun tekuće godine (Obrazac br. 4)
  • dva primerka svojeručno potpisanog Ugovora o studentskom kreditu (Obrazac br.5)
  • štampane podatke sa elektronske lične karte.

Studenti koji su na studijama drugog odnosno trećeg stepena studija još podnose i fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim odnosno master studijama, kao i dokaz da nisu u radnom odnosu.

Dokumenta moraju biti overena od strane odgovarajuće službe i to: Obrazac broj 1 i 2 overava visokoškolska ustanova, dok Obrazac broj 4 overava nadležni organ u opštini prebivališta studenta, a koji se izdaje na osnovu priložene Izjave o članovima porodice (Obrazac br. 3) i odgovarajući dokaz o ostvarenim prihodima.

Redosled kandidata za dodelu studentskog kredita

Redosled kandidata se utvrđuje na osnovu uspeha u prethodnom školovanju (uspehu završenom razredu srednje škole, odnosno broj ostvarenih ESPB bodova i prosek ocena) i socijalno-ekonomskog statusa porodice koji se određuje na osnovu ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice za period januar-jun tekuće godine.

Videli smo svoje ime na listi, šta sad?

Nakon što je kredit odobren, student je dužan da preko visokoškolske ustanove dostavi potpisanu menicu sa Izjavom žiranta (Obrazac br. 6), najkasnije do početka odobrene druge isplate kredita za tekuću školsku godinu.

Takođe, neophodno je otvoriti tekući račun u UniCredit banci, koji je besplatan i za koji je potrebna lična karta i indeks na uvid.

Posle toga možemo na to pivo.

I onda dođe vreme za vraćanje...

Mada je sve do sada zvučalo sjajno, ne zaboravite da smo imali posla sa KREDITIMA.

Ukoliko u toku studija nismo obnovoli godinu i bili smo vredni, radni i marljivi, pa ostvarili prosek preko 8,5 možemo na adresu Ministarstva dostaviti overenu fotokopiju Uverenja o diplomiranju uz zahtev za oslobađanje od obaveze vraćanja isplaćenog kredita i nakon toga više nismo u obavezi da dobijena novčana sredstva vratimo.

Međutim, ukoliko ove uslove nismo ostvariili, obaveza otplate ovog duga nam dospeva najkasnije 18 meseci po isteku roka za redovno trajanje nastave, odnosno u roku od 30 dana od dana zaposlenja. Na isznos isplaćenog kredita, počev od dana dospeća obaveze otplate duga zaračunava se kamate u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije i ona se može menjati u toku perioda otplate (da ponovim ako ste zaboravili – banka + kredit = obavezna kamata). Ukoliko se desi da ne počnemo sa otplatom u roku koji je naveden u Ugovoru čitav iznos duga dospeva za naplatu odmah.

Ukupno vreme otplate ne može biti duže od dvostrukov vremena primanja kredita.

Dakle, da napišemo podsetnik: između provoda ubaciti i par sati učenja, kako bismo došli do te magične cifre 8,5!

 

Izvori:

https://www.portalmladi.com/studentski-krediti-kako-do-njih-i-kako-se-vracaju/

http://www.studentskizivot.com/studentski-krediti-3/

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-stipendije-i-letnja-praksa/krediti-stipendije-i-letnja-praksa/krediti-i-stipendije.30.html

http://www.masinac.org/vesti/opste/studenti-u-dugovima-jer-ih-niko-nije-obavestio-kome-da-vracaju-kredit-3500

Aktuelan: